Стручно усавршавање

Посебна пажња се посвећује стручном усавршавању наставника. Води се рачуна да семинари буду акредитовани и да је то нешто примењиво у раду у нашој школи. Обично се семинари реализују у школи како би били обухваћени сви наставници школе. Неки од реализованих семинара су: "Учионица добре воље", "Компетентан наставник између теорије и праксе",... Професионални развој је сложен процес који подразумева стално развијање компетенција наставника, васпитача и стручног сарадника ради квалитетнијег обављања посла и унапређивања развоја деце и ученика и нивоа постигнућа ученика. Стручно усавршавање као стицање нових и усавршавање постојећих компетенција важних за унапређивање стручног рада је саставни део професионалног усавршавања. Стручно усавршавање представља стални, плански и систематизовани и програмирани процес а којим се обезбеђује: стицање нових и што савременијих педагошких, психолошких методичких и дидактичких знања и усавршавање тих знања до нивоа њихове примене у раду са ученицима и родитељима ученика, стално праћење нових достигнућа у струци, продубљивање и развој стеченог знања из области педагогије, психологије и методике у функцији остваривање наставних садржаја, полазећи од узраста детета и ученика, њихових психолошких карактеристика, могућности и потреба, увођење нових знања у образовни и васпитни рад са ученицима. Задаци Тима за стручно усавршавање: јачање компетенција наставника, унапређивање образовно-васпитног рада, остваривање циљева и стандарда постигнућа ученика. Потребе и приоритете стручног усавршавања установа планира на основу исказаних личних планова професионалног развоја наставника, васпитача и стручних сарадника, резултата самовредновања и вредновања квалитета рада установе, извештаја о остварености стандарда постигнућа, задовољства ученика и родитеља, односно старатеља деце и ученика и других показатеља квалитета образовно-васпитног рада.

Лични план професионалног развоја наставника и стручних сарадника сачињава се на основу самопроцене нивоа развијености свих компетенција за професију наставника, васпитача и стручног сарадника (у даљем тексту: компетенције). Стално стручно усавршавање остварује се активностима: које самоиницијативно предузима наставник, васпитач и стручни сарадник ради унапређивања свог професионалног развоја и образовно – васпитног рада које школа и дом ученика планира годишњим програмом рада
а) на нивоу стручних органа
б) остваривањем својих развојних програма
в) које организује Министарство просвете или Завод за унапређење образовања и васпитања, установа, стручно друштво, удружење или привредно друштво регистровано за обављање делатности у области образовања и васпитања
г) које се организују на међународном нивоу у области образовања и васпитања.
Наставник, васпитач и стручни сарадник има право и обавезу да сваке школске године учествујеу у остваривању различитих облика стручног усавршавања у својој установи и то да: одржи огледни час наставе, прикаже тему, активност, резултате праћења ученика, стручну књигу, чланак, интернет страницу или блог, као и филм из стручне области или да води радионицу, присуствује огледном часу, приказу теме, активности, стручним књигама, чланцима или интернест страницама, блоговима или филму и да активно учествује у дискусији, присуствује стручним састанцима на којима се остварује поједини облик стручног усавршавања, а који су у вези са пословима наставника, васпитача или стручног сарадника, учествује у изради развојног плана установе.

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2016/2017 и 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021. можете погледати и скинути овде.

Каталог