Средње образовање

Настава у средњој школи се реализује као предметна и одвија се у првој смени.

Правилник о наставном плану и програму за стицање стручне оспособљености за рад у трајању од једне године за ученике лако интелектуално ометене у развоју, подручје рада:
1) машинство и обрада метала
образовни профил- Манипулант у обради метала
2) текстилство и кожарство
образовни профил- Конфекцијски манипулант
Овим правилником утврђује се наставни план који има следеће захтеве:
I – Обавезни наставни предмети
II – Остали облици образовно – васпитног рада
- друштвено-користан рад
- допунски рад
III – Факултативне ваннаставне активности
- екскурзије
- стваралачке слободне активности
- хор
- културна и јавна делатност школе

Правилник о наставном плану и програму за стицање средњег образовања у трогодишњем трајању за ученике ЛМО у развоју, подручје рада:
1) Текстилство и кожарство
образовни профил - конфекцијски шивач
2) Машинство и обрада метала
образовни профил - бравар
Овим правилником утврђује се наставни план који има следеће захтеве:
I – Обавезни наставни предмети – заједнички опште образовни предмети
II – Обавезни облици образовно-васпитног рада:
- допунски рад
- корективни рад
- пракса и практичан рад
- друштвено користан рад
III – Факултативни облици образовно – васпитног рада
- екскурзије
- стваралачке слободне активности
- хор
- секције
- културна и јавна делатност школе