Осново образовање

Настава се у школи организује од I-IV разреда као разредна, од V-VIII као разредно-предметна.
Правилник о наставном плану образовања и васпитања за ученике лако интелектуално ометене у развоју има следеће захтеве:
I - Увођење обавезних предмета од I-VIII разреда
II - Увођење обавезних ваннаставних активности:
- индивидуалне активности :
а) психомоторне вежбе од I-VIIIразреда
б) логопедске вежбе I-VIII разреда
в) корективно - превентивне вежбе и игре од I-VIII разреда
- допунски рад од III-VIII разреда
- час одељенског старешине - одељенске заједнице
III - Облици образовно-васпитног рада којима се доприноси остваривању плана и програма и циљева основног образовања и васпитања:
- друштвено-користан рад од VII до VIII разреда
- друштвене и слободне активности од IV до VIII
- хор

IV – Обавезни изборни наставни предмети:
- грађанско васпитање
- верска настава
V – Изборни наставни предмети
- чувари природе I-IV
- цртање, сликање, вајање V-VI
- физичко васпитање – изабрани спорт- V-VIII
VI – Факултативне ваннаставне активности
- екскурзије
- стваралачке слободне активности
- хор
- културна и јавна делатност школе